CENTRAL ASIA TRAVELER

Detailed travel information on selected Central Asia destinations

Niya / Minfeng, Xinjiang, China.

Cherchen / Qiemo, Xinjiang, China.

Charklik / Ruoqiang, Xinjiang, China

Keriya / Yutian, Xinjiang, China

Hotan, Xinjiang, China

Camels in dry bed of the Aral Sea, Aralsk, Kazakhstan

contact us